برنامه ی جمع بندی رایگان

با بیرون نرفتن از خانه

با تهیه تجهیزات بیمارستانی و در اختیار قرار دادن آنها برای کادر درمانی (ویژه ی کسانی که این امکان و توانمندی را دارند)

کمک مالی به (مراکز رسمی اعلام شده) برای تهیه تجهیزات به مراکز درمانی

 

با اختلاف بسیار زیاد قطعا بهترین همکاری شما بیرون نرفتن از خانه می باشد

برنامه ی جمع بندی عید (تجربی مهمان)

برنامه ی جمع بندی عید (ریاضی مهمان)

برنامه ی جمع بندی عید (قدیم مهمان)