چرا زود جا می زنیم و کم میاریم ؟

 

چون انتظار داریم یک شبه موفق بشیم

 

اعتماد به نفسمون کافی نیست

 

 

تفکر بلند مدت نداریم

 

نسنجیده و تحقیق نکرده دست به کاری می زنیم

 

اهدافمون واضح و مکتوب نیست

 

افکار منفی راحت رومون اثر میذارن