آزمون های یک ماه اخیر

(زیست)

دهم:

یازدهم :

دوازدهم :

 

شیمی

دهم:

یازدهم :

دوازدهم:

 

فیزیک

دهم :

یازدهم :

دوازدهم:

 

ریاضی

 

حسابان

 

هندسه

 

عربی

 

زبان

 

دینی

 

ادبیات