درباره ما

محمد رضا یزدان پناه

یازده سال برنامه ریزی و مشاوره کنکور 

مشاور آموزشگاه اندیشه اهواز

هدایت گر بیش از ۱۱۰ رتبه شاخص کنکور 

مدارک مختلف ملی و بین المللی در زمینه های 

روانشناسی act 

روانشناسی انتخاب

. Mastery در آموزش

مبانی علوم اعصاب

تدریس تمرکز و حافطه و تندخوانی

عضویت چندین ساله در انجمن ریاضی دانان جوان